Add to Favorites
  
 
 
 
Η ένωση
Ο σκοπός μας
Καταγγελίες
Μέλη
Επικοινωνία
Αίτηση εγγραφής μέλους
 Newsletter
 
Εισάγετε το e-mail σας αν θέλετε να καταχωρηθείτε στην λίστα αλληλογραφίας μας
 
 
F.A.Q. - Συχνές ερωτήσεις
 
Φωτογραφίες
 
Βιβλίο επισκεπτών
Δικαιώματα αεροεπιβατών
 
Σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού
 
Σχέσεις ξενοδοχείου-πελάτη
 
Δικαιώματα επιβατών πλοίου
 
Π.Ε.Κ.Τ.Τ.Υ.
Αγίου Κωνσταντίνου 13 ,
1ος όροφος
18532 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΘ 80542
210 4118905
   Ο ΟƒΞΊΞΏΟ€ΟŒΟ‚ ΞΌΞ±Ο‚
Κατά το άρθρο 3 του καταστατικού της ένωσης μας, κύριος και αποκλειστικός σκοπός της είναι :

α. Η προστασία, διαφύλαξη, μελέτη και προαγωγή, των κοινών οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων μελών της και των καταναλωτών εν γένει που χρησιμοποιούν επ’ αμοιβή μεταφορικές, ταξιδιωτικές και τουριστικές υπηρεσίες και προϊόντα,

β. Η εκπροσώπηση καθώς και η αντιπροσώπευση τους δικαστικά και εξώδικα και η άσκηση συλλογικών αγωγών κατά τις διατάξεις των ισχυόντων κάθε φορά νόμων.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι υπάρχει ένα ευρύ πεδίο δράσης και ο μεσοπρόθεσμος στόχος είναι να καταστεί η ένωση μας ο ανεξάρτητος, αξιόπιστος και εξειδικευμένος φορέας πολιτών – καταναλωτών που θα ερευνά, θα ελέγχει, θα ενημερώνει και θα ενεργεί προς κάθε κατεύθυνση προασπίζοντας τον πολίτη - καταναλωτή και κατ' επέκταση την τουριστική βιομηχανία της πατρίδας μας.

Η ένωση μας αυτονόητα στηρίζεται ηθικά και οικονομικά από τα ιδρυτικά της μέλη προκειμένου να αναπτύξει τις εργασίες της και να δραστηριοποιηθεί ενεργά και ουσιαστικά στους σκοπούς της.

Με την παρουσίαση αυτών των σκέψεων και θέσεων μας, ελπίζουμε ο επισκέπτης της ιστοσελίδας μας να κατανοεί πλήρως την ανάγκη ίδρυσης και λειτουργίας της ένωσης μας, τα οφέλη που θα προκύψουν στον καταναλωτή και στην εθνική οικονομία, με την ποιοτική αναβάθμιση μέσω της διαρκούς παρουσίας μας και ελέγχου των υφιστάμενων μεταφορικών, ταξιδιωτικών και τουριστικών υπηρεσιών και την ανάγκη για κάθε μορφής ενίσχυση αρχίζοντας από την εγγραφή κάθε προσώπου ως μέλους της ένωσης.

  1. Η ένωση μας είναι ανοιχτή σε όλα τα φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να γίνουν μέλη. Τα μέλη της ένωσης μας διακρίνονται σε ιδρυτικά μέλη, τακτικά μέλη και σε δόκιμα μέλη.
    Ιδρυτικά είναι τα πρώτα μέλη που ίδρυσαν την ένωση και αναφέρονται στο καταστατικό της.

  2. Τακτικό μέλος είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που επιθυμεί να εγγραφεί στον κατάλογο μελών και δεν είναι μέλος άλλης ένωσης καταναλωτών. Τα τακτικά μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από το καταστατικό της ένωσης ιδιαίτερα το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, καθώς και την υποχρέωση να συνδράμουν την ένωση με δικαίωμα εγγραφής 5 Ευρώ και ετήσια συνδρομή 10 Ευρώ. Απαραίτητη προϋπόθεση η μη εγγραφή σε άλλη ένωση καταναλωτών και η διάθεση για εθελοντική εργασία.

  3. Δόκιμο μέλος μπορεί να εγγραφεί κάθε φυσικό πρόσωπο χωρίς καμία οικονομική ή άλλη επιβάρυνση, παράλληλα όμως δεν έχει το βασικό δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Τα δόκιμα μέλη μπορούν να είναι ταυτόχρονα και τακτικά μέλη άλλης ένωσης καταναλωτών. Εφόσον μετά πάροδο έως 12 μηνών διαπιστώσουν ότι η ένωση τους αντιπροσωπεύει, μπορούν να εγγραφούν ως τακτικά μέλη με όλες τις υπό του καταστατικού προβλεπόμενες υποχρεώσεις και δικαιώματα.
Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση, ευχαριστούμε για την επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα μας, είμαστε προσωπικά στην διάθεση σας για περαιτέρω λεπτομερή ενημέρωση επί των στόχων και δράσεων που προγραμματίζουμε και ευελπιστούμε να ανταποκριθείτε θετικά και να εγγραφείτε μέλος της ένωσης δίνοντας μας δύναμη παρουσίας και διεκδίκησης των δικαιωμάτων μας που συχνά καταπατούνται.

Η οικονομική και ηθική σας στήριξη θα μας βοηθήσει να φέρουμε σε πέρας το έργο μας, που δεν είναι άλλο από τον σεβασμό στην αξία του καταναλωτή και τις εξ αυτού απορρέουσες θετικές συνέργιες με την εν γένει ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος μας και κατ’ επέκταση τα σημαντικά οφέλη που θα προκύψουν για την πατρίδα μας και την εθνική οικονομία.
 
 
 
 
 
 
Powered by Marinet